Fe gomisiynwyd TAN i weithio gyda Gofalwyr Ifanc o Fai i Orffennaf. Fe gynigwyd sesiynau Dawnsio Stryd mewn cyfarfodydd wythnosol Gofalwyr Ifanc, gan arwain at berfformiad yn eu Dawns yr Haf

 

Untitled-1

Matthew Bourne’s Lord of the Flies
December 17, 2013

0
Gyfle cyffrous i 2 hwyluswyr ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd dawns yn gysylltiedig â phrosiect o gwmpas

Rhagor o wybodaeth:
English: http://www.wmc.org.uk/AboutTheCentre/OpportunitiesandCareers/
Welsh: http://www.wmc.org.uk/AboutTheCentre/OpportunitiesandCareers/?lang=cy-GB

Ymhyfrydwn mewn cyhoeddi fod yr actor Michael Sheen OBE nawr yn Noddwr o TAN. Serennodd Michael yn “The Passion in Port Talbot” yn 2011, ac yn 2012 fel Hamlet yn yr Young Vic yn Llundain.

Roedd TAN yn un o dri cwmni Ewropeaidd a wahoddwyd gan Elan Intercultural o Baris i hyrwyddo prosiect gymunedol clodfawr a reolwyd gan Carolyn Davies o Abertawe. Partnerwyd TAN gyda chwmni Saesneg Momentum and Arts ac Osmosis o Roeg, i ganolbwyntio ar waith cymunedol gydag ymfudwyr yn ein hardal, gyda’r bwriad o gyfleu sut y mae Celfyddyd yn helpu integreiddio, ac i gysylltu newydd-ddyfodiaid gyda’u hamgylchedd newydd.

Mae tua 69.8miliwn o ymfudwyr rhyngwladol yn Ewrop heddiw, sy’n cyfatebu i 9.5% o’r boblogaeth(IOM). Tra bod eu llwybrau a’u profiadau yn gwahaniaethu’n fawr, maent yn gwynebu rhai sialensau cyffredin, sy’n aml yn cynnwys straen ,pryder, colli hunanbarch, a cholli rhwydwaith cymdeithasol.

O ganlyniad i hyn mae llawer o ymfudwyr yn Ewrop yn aros arwahân os nad ar y cyrion.

Dangosir fod ymgydio mewn Celfyddyd yn hyrwyddo gwelliannau ar lefel unigol a chymdeithasol trwy wella creadigwrydd artistig a chymdeithasol unigolyn, a thrwy greu cysylltiadau cymdeithasol. Er hyn dyw’r damcaniaethau o sut y mae Celfyddyd yn gallu helpu i addasu ddim wedi eu systemeiddio, prin bod y methodolegau yn cael eu mantoli yn wyddonol gywrain, a dyw adnoddau’r rhaglenni datblygu ddim yn cael eu casglu, gyda mentrau gwahanol yn aml yn aros yn ynysig.

Wedi cais llwyddianus Prifysgol Fetropolitan Abertawe am nawdd o Gronfa Ewropeaidd Llywodraeth Cymru “Cyrraedd Yr Uchelderau”, fe wahoddwyd TAN i fod yn Bartner ar Brosiect Olion 2012.

Cyflawnodd TAN dri prosiect i ddenu NEETS (Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth nac Hyfforddiant): bwriad y gweithgareddau yw ysgogi hyder a datblygiad personol. Cychwynwyd gynllunio’r prosiectau ym mis Ionawr gan ddiweddu mewn perfformiad clodforus yn Theatr y Grand Abertawe.

PROSIECTAU

Troy Boyz                    (fersiwn dawnsio stryd o Ryfel Caerdroea)

Caneuon Cariad       (prosiect perfformio i gyflwyno Opera i bobl ifanc ac oedolion sydd ag Anabledd Dysgu)

Darganfod                 (rhoi cyfle i Ofalwyr Ifanc i brofi ystod eang o gelfyddydau, er mwyn iddynt gael amser iddynt eu hunain, cwrdd â ffrindiau, a darganfod doniau cudd)

“Rwy’n mynd i geisio gwneud popeth, dwi ddim yn dawnsio ond dwi’n mynd i gael tro”

“Ro’n i’n meddwl am gartref ambell dro ond ro’n i’n hoff o beidio gorfod dadlau na gofidio”

“Chwaraeais i ddrymiau, dysgais sgiliau ymlacio a gwnes i ffrind newydd.”

built by NOTA